Monday 26 Aug Mon 26 Aug
Tuesday 27 Aug Tue 27 Aug
Wednesday 28 Aug Wed 28 Aug
Thursday 29 Aug Thu 29 Aug
Friday 30 Aug Fri 30 Aug
Saturday 31 Aug Sat 31 Aug
Sunday 01 Sep Sun 01 Sep
Metafit 07:15 - 07:45  
Metafit 08:00 - 08:30  
Metafit (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metafit 12:45 - 13:15  
Metafit 17:15 - 17:45  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
Piloxing (Ladies Only) 18:00 - 19:00  
 
Metafit 19:30 - 20:00  
Metapwr 07:15 - 07:45  
Metapwr 08:00 - 08:30  
Metapwr (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metapwr 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metapwr 18:00 - 18:30  
Metapwr 18:45 - 19:15  
 
Caliber HIIT 07:15 - 07:45  
Caliber HIIT 08:00 - 08:30  
Caliber HIIT (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Caliber HIIT 12:45 - 13:15  
Caliber HIIT (Ladies Only) 17:15 - 17:45  
Caliber HIIT (Ladies Only) 17:15 - 17:45  
Metapwr 17:15 - 17:45  
Caliber HIIT 18:00 - 18:30  
Caliber HIIT 18:45 - 19:15  
Caliber HIIT 19:30 - 20:00  
Metafit 07:15 - 07:45  
Metafit 08:00 - 08:30  
Metafit (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metafit 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metafit 18:00 - 18:30  
Metafit 18:45 - 19:15  
Metafit 19:30 - 20:00  
Metapwr 07:15 - 07:45  
Metapwr 08:00 - 08:30  
Metapwr (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
Metapwr 09:30 - 10:00  
Metapwr 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metapwr 18:00 - 18:30  
Metapwr 18:45 - 19:15  
 
 
 
strength Training 08:45 - 09:15 Zaina Mohamed