Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
Metafit 07:15 - 07:45  
Metafit 08:00 - 08:30  
Metafit (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metafit 12:45 - 13:15  
Metafit 17:15 - 17:45  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
Piloxing (Ladies Only) 18:00 - 19:00  
 
Metafit 19:30 - 20:00  
Metapwr 07:15 - 07:45  
Metapwr 08:00 - 08:30  
Metapwr (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metapwr 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metapwr 18:00 - 18:30  
Metapwr 18:45 - 19:15  
 
Caliber HIIT 07:15 - 07:45  
Caliber HIIT 08:00 - 08:30  
Caliber HIIT (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Caliber HIIT 12:45 - 13:15  
Caliber HIIT (Ladies Only) 17:15 - 17:45  
Caliber HIIT (Ladies Only) 17:15 - 17:45  
Metapwr 17:15 - 17:45  
Caliber HIIT 18:00 - 18:30  
Caliber HIIT 18:45 - 19:15  
Caliber HIIT 19:30 - 20:00  
Metafit 07:15 - 07:45  
Metafit 08:00 - 08:30  
Metafit (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
 
Metafit 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metafit 18:00 - 18:30  
Metafit 18:45 - 19:15  
Metafit 19:30 - 20:00  
Metapwr 07:15 - 07:45  
Metapwr 08:00 - 08:30  
Metapwr (Ladies Only) 08:45 - 09:15  
Metapwr 09:30 - 10:00  
Metapwr 12:45 - 13:15  
Metapwr 17:15 - 17:45  
 
 
Metapwr 18:00 - 18:30  
Metapwr 18:45 - 19:15  
 
 
 
strength Training 08:45 - 09:15 Zaina Mohamed